Algemene voorwaarden L-Resto Horecawebsites

KvK: 59351675 | Btw: NL001801973B37

07/09/2021

1. Partijen

 1. L-Resto Horecawebsites is een handelsnaam van Dímelo Design, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 59351675 (BTW-nr . Dímelo Design is gevestigd aan de Kunnenbeemd 7 in Ell (6011 PB), eigenaar van deze algemene voorwaarden.

In deze overeenkomst genoemd: L-Resto/L-Resto Horecawebsites.

 1. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten/goederen van L-Resto Horecawebsites.

In deze overeenkomst genoemd: Opdrachtgever.

 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. L-Resto Horecawebsites verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk huidige en toekomstig aanbod van L-Resto Horecawebsites en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, met elkaar aangaan.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen nadrukkelijk overeengekomen zijn en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
 4. Derden die door L-Resto bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, offerte of anderzijds, is geheel herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door L-Resto Horecawebsites is bevestigd.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 3. De overeenkomst komt tot stand nadat L-Resto Horecawebsites een opdracht dan wel mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard, ofwel nadat L-Resto Horecawebsites, is aangevangen met de uitvoering.
 4. Elke overeenkomst of project die met L-Resto Horecawebsites wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met L-Resto Horecawebsites is verbonden.

4. Uitvoering door L-Resto Horecawebsites

 1. L-Resto Horecawebsites zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis waarbij L-Resto Horecawebsites volledige artistieke vrijheid geniet. Tenzij er in een vooraf gestelde overeenkomst uitdrukkelijk specificaties staan beschreven.
 2. L-Resto Horecawebsites zal altijd het uiterste doen om binnen de aangegeven termijn de opdracht te voltooien. Echter is deze termijn niet fataal, waardoor opdrachtgever altijd eerst L-Resto Horecawebsites in gebreke dient te stellen, waarna een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Wanneer een opdracht uit verschillende fases bestaat behoudt L-Resto Horecawebsites het recht om een komende fase uit te stellen, tot de daaraan voorafgaande is goedgekeurd door de opdrachtgever.
 4. Tenzij anders overeengekomen heeft L-Resto Horecawebsites het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid van een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever.
 5. L-Resto Horecawebsites behoudt zich het recht voor de diensten, zoals website(hosting), servers, software of hardware tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. L-Resto Horecawebsites zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer jegens Opdrachtgever gehouden zijn tot enige vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden.
 6. Indien naar het oordeel van L-Resto Horecawebsites een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van L-Resto Horecawebsites of derden en/of de leveringen van L-Resto worden verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, hosting problemen, worden alle verplichtingen van L-Resto Horecawebsites opgeschort en is zij gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor L-Resto Horecawebsites onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is L-Resto Horecawebsites bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 7. L-Resto spant zich ervoor in de website gedurende de gehele overeengekomen periode online te houden. Wij staan echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van content op de website. L-Resto Horecawebsites geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de website en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 8. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk of electronisch overeengekomen.

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt L-Resto in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst, dit betekent dat het aanleveren van gegevens binnen de gestelde termijn aangeleverd moeten worden.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan L-Resto Horecawebsites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan L-Resto Horecawebsites worden verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de webcontent en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan zijn verstrekt, heeft L-Resto het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving). Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. Opdrachtgever vrijwaart L-Resto Horecawebsites onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de informatie die door Opdrachtgever op de server wordt geplaatst.
 4. Opdrachtgever is verplicht de servers die L-Resto Horecawebsites ter beschikking stelt op een dusdanige manier te gebruiken dat het de werking van de servers niet belemmert.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van L-Resto Horecawebsites en/of derden.
 6. Wanneer Opdrachtgever de bovengenoemde verplichtingen jegens L-Resto Horecawebsites niet (correct) nakomt, verbeurt Opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete van EUR. 1.000,-, onverminderd het recht op vergoeding van feitelijk geleden schade. Daarnaast heeft L-Resto Horecawebsites in dat geval het recht de domeinnaam, hosting account of server van Opdrachtgever (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de betreffende data of het account in zijn geheel te verwijderen zonder dat Opdrachtgever hierdoor enige aanspraak op vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden toekomt.

6. Prijzen, betaling en opschorting

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. L-Resto Horecawebsites behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan per e-mail uiterlijk dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst bij verhoging van de tarieven, anders dan indexering volgens het consumentenprijsindexcijfer, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Er bestaat geen recht op restitutie van betaalde gelden.
 3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd.
 4. Betaling geschied in volgende overeen tekomen mogelijkheden:
 • Opdrachtgever dient de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.
 • Een jaarabonnement wordt aangegaan, en de gehele geldsom wordt direct voorafgaand aan de oplevering voldaan.
 • Een jaarabonnement wordt aangegaan, en deze wordt in maandelijkse termijnen voldaan. De oplevering zal bij de eerste maandtermijn worden gedaan.
 1. Indien betaling op factuur geschiedt, dan dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van overboeking danwel automatische incasso.
 2. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke t